domingo, 9 de junio de 2019

Acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019-20

A Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional ven de publicar a Resolución pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2019-20

O prazo para inscribirse nas probas remata o 10 de xullo.Aquí podes consultar o contido das probas de acceso ás ensinanzas deportivas

E aquí a oferta educativa das ensinanzas deportivas.

Admisión en ensinanzas artísticas

A Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional ven de publicar as instruccións para o acceso ás distintas ensinanzas artísticas:


Admisión na FP dualA Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, ven de publicar o calendario do proceso de admisión na Formación Profesional dual.
O período para presentar solicitudes abrangue do 24 de xuño ás 13:00 h. do 2 de xullo de 2019.

Requisitos das persoas solicitantes
 • Ter dezaoito anos ou facelos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 41 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora educativa, ou na disposición adicional terceira desta última lei, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I.
 • Carecer da cualificación profesional obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes
As persoas interesadas presentarán unha única solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión. A solicitude irá dirixida á dirección do centro educativo.
Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición.
Está pendente de publicarse a oferta de ciclos de FP dual
Para máis información, clika aquí

Admisión a ciclos de Formación Profesional

A Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional ven de publicar o calendario de admisión en ciclos de Formación Profesional para o vindeiro curso 2019-20.

Este é un extracto do calendario para os solicitantes de praza que cumpren os requisitos de admisión en xuño.Si queres consultar o calendario completo, que inclúe o calendario do período extraordinario de setembro, clika aquí

Neste período ordinario de admisión, no que se poden presentar solicitudes entre o 24 de xuño e as 13:00 h. do 2 de xullo, poderanse solicitar:

.- Ciclos en réxime ordinario  (asistencia a clase obrigatoria)
.- Réxime para persoas adultas en modalidade presencial  (maiores de 18 anos ou de dezaseis con contrato laboral, asistencia a clase obrigatoria, clases na quenda tarde-noite)
.- Réxime para as persoas adultas na modalidade semipresencial ou a distancia  (maiores de 18 anos ou de dezaseis con contrato laboral, asistencia a clase non obrigatoria)

Cada solicitante presentará unha única instancia por cada curso e grao en que desexe participar, na cal constarán, por orde de preferencia, os ciclos que desexe cursar e os centros onde se impartan. é dicir, podemos presentar unha solicitude para o réxime ordinario e outra para o réxime de persoas adultas (si cumprimos os requisitos de acceso).

Para consultar a normativa relativa ao proceso de admisión, clika aq

Para consultar o oferta de ciclos de Formación Profesional nos distintos réximes e modalidades, clika aquí

jueves, 23 de mayo de 2019

Web sobre o bacharelato e os estudios universitarios en Galicia

Damos a benvida a unha nova páxina web sobre o  bacharelato e os estudios universitarios en Galicia., do bacharelato á universidade. O máis significativo desta web é que está realizada polo profesorado e alumnado do IES Chan do Monte de Marín, na materia de TIC II de 2º de bacharelato.

Clika aquí para acceder á web: Do bacharelato á universidade

Na web poderás atopar:

Materias de bacharelato que ponderan no acceso á universidade
Graos universitarios que se ofertan en Galicia
Notas de corte
Acceso á web das universidades galegas

Parabéns por esta iniciativa.

Fonte: blog de Monica Diz

lunes, 22 de abril de 2019

Campamentos de verán para persoas con discapacidade


A Consellería de Política Social da Xunta de Galicia oferta 185 prazas de campamentos de verán para persoas con discapacidade. • Presentación de solicitudes: ata o día 3 de maio incluído

Para participar nos campamentos de verán para persoas con discapacidade tes que cumprir os seguintes requisitos:
 • Ter un certificado de discapacidade de grao 33% ou máis.
 • Ter 11 anos ou máis.
 • Non pasar dos 40 anos.
 • Estar empadroado nun Concello de Galicia.
 • Seguir as normas de convivencia do campamento.
 • Poder comunicarte coas persoas no campamento.
 • Poder participar nas actividades do campamento.
 • Poder moverte só no campamento.
 • Non podes ter unha enfermidade contaxiosa.

viernes, 29 de marzo de 2019

2 de Abril, Día Mundial do Autismo


Dende as Concellerías de Ensino dos Concellos de Cangas, Bueu e Moaña, a Asociación Autismo Morrazo e ASPANSIM, propóñenos aos centros educativos que nos sumemos á conmemoración do Día Mundial do Autismo, o vindeiro 2 de abril, colocando o Símbolo Infinito, escollido na edición deste ano.

Neste 2019, o lema escollido polo movimento asociativo en España, en coordinación co movemento asociativo europeo, é  "I ∞ autismo. Unha dinámica nova para o autismo".  Segundo a web #diamundialautismoOs obxectivos desta campaña son:

1. Aumentar a conciencia social sobre o autismo e promover un mellor coñecemento de como todos podemos contribuir á inclusión das persoas con TEA.
2. Aumentar a concienciación dos representantes políticos en torno ao TEA
3. Reclamar a aprobación e posta en marcha do Plan de acción da Estratexia Española en TEA.

Maís información sobre a campaña, na web #diamundialautismo


Fonte: Confederación Autismo España en Youtube