sábado, 25 de marzo de 2017

Matrícula libre para exames nas Escolas Oficias de Idiomas

A Consellería de Educación abre a matrícula en modalidade libre das probas para certificar a competencia nas linguas que ofrecen as Escolas Oficiais de Idiomas


Requisitos:
Ter 16 anos cumplidos no ano natural de celebración das probas, ou 14 anos se opta a un idioma diferente da primeira lingua estranxeira na ESO
Non será posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI
Non será necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior, agás no caso do nivel C1 de inglés, francés, portugués ou de galego, no que se deberán posuír o certificado do nivel avanzado ou o antigo de aptitude nesta lingua expedido por unha EOI ou no caso do idioma inglés o certificado acreditativo da validación do Certificate of Proficiency emitido polo MEC, e aboar os prezos públicos correspondentes
Non estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano académico por ensino oficial e libre simultaneamente
O alumnado que xa realizou estudos nunha EOI en cursos anteriores e desexe matricularse polo réxime libre noutra escola en 2016-2017 deberá indicalo e achegar a certificación académica da escola da que procede.
Non hai límite de convocatorias en modalidade libre
A modalidade libre só permite un único exame en xuño
O prazo de inscrición estará aberto ata o 6 de abril ás 12.00 h
A matrícula farase en https://www.informaticacentros.com/xunta

No hay comentarios:

Publicar un comentario